Retspsykiatrisk erklæring – juridisk set

Bestemmelserne om mentalundersøgelse er indeholdt i retsplejelovens kapitel 75, § 809.


I retsplejelovens § 809 står, at mentalundersøgelse af en sigtet skal finde sted, "når dette findes at være af betydning for sagens afgørelse".

Om en mentalundersøgelse er af betydning for rettens afgørelse kan evt. afklares ved en personundersøgelse (Retsplejelovens § 808), som bør indhentes, hvis der skønnes at være behov for oplysninger om sigtedes personlige forhold til brug for afgørelsen af, om der bør iværksættes mentalundersøgelse.

En retspsykiatrisk undersøgelse (mentalundersøgelse) af en sigtet på fri fod kan finde sted på anklagemyndighedens begæring, hvis den pågældende samtykker.
I modsat fald kræves en retskendelse. Er vedkommende varetægtsfængslet eller skal undersøgelsen foretages under indlæggelse, kræves ligeledes en retskendelse. Mentalundersøgelse vil være indiceret i følgende tilfælde:

Ifølge Rigsadvokatens meddelelse "Psykisk afvigende kriminelle" fra 02.07.2018 vil m
entalundersøgelse være indiceret i følgende tilfælde:

 
1) Hvis sigtede tidligere har modtaget psykiatrisk behandling, eller der i øvrigt kan være grund til at formode, at sigtede er sindssyg eller mentalt retarderet, jf. straffelovens § 16.

2) Hvis der i øvrigt, f.eks. på grund af de strafbare handlingers art og/eller grovhed er grund til at formode, at sigtedes mentale tilstand afviger fra det normale.

3) Når kriminalitetsbetingelserne for anvendelse af forvaring efter straffelovens § 70 er opfyldt, herunder f.eks. gentagen voldtægt, røveri mv.
 
Denne opregning er ikke bindende og ikke udtømmende.
 
Også i andre tilfælde kan mentalundersøgelse efter en konkret vurdering være formålstjenlig. Det gælder f.eks. med hensyn til a) lovovertrædere, hvis kriminalitet må antages at være begrundet i, at stof- eller alkoholmisbrug har ført til alvorlig psykisk forstyrrelse, b) unge lovovertrædere, som frembyder tegn på psykisk afvigelse eller mental retardering, hvis der er spørgsmål om anvendelse af ubetinget fængselsstraf, og med hensyn til c) lovovertrædere over 60 år, der ikke tidligere er straffet, og nu sigtes for en overtrædelse, der skønnes at ville medføre ubetinget fængselsstraf, hvis der kan være grund til at formode, at kriminaliteten står i forbindelse med en aldersbetinget sjælelig svækkelsestilstand.

 

Mentalundersøgelse - praksis
Alle mentalundersøgelseserklæringer - og også andre typer af retspsykiatriske erklæringer - udarbejdes af speciallæger i psykiatri.

Der findes ingen regler i form af cirkulærebestemmelser el. lign. for, hvordan en mentalundersøgelse skal foretages, hvor lang tid samtalerne må vare, hvorledes erklæringen skal udformes osv. Der har imidlertid udviklet sig en praksis, hvorefter følgende punkter om den undersøgte (observanden) forventes belyst:

 • oplysninger om sygdomme og kriminalitet i slægten

 • en grundig gennemgang af de sociale forhold

 • oplysninger om eventuelle legemlige sygdomme

 • kortfattet gennemgang af evt. tidligere kriminalitet

 • omtale af den påsigtede kriminalitet med observandens egne bemærkninger

 • andres oplysninger om observanden, dvs. et resumé af psykiatriske hospitalsjournaler, sociale akter, erklæringer, evt. oplysninger fra pårørende mv.

 • en grundig psykiatrisk sygehistorie baseret på samtaler med observanden

 • evt. en psykologisk undersøgelse

 • en klinisk psykiatrisk vurdering

 • en rutinemæssig legemlig undersøgelse og - når det findes klinisk indiceret - EEG, neurologisk speciallægeundersøgelse evt. incl. CT-skanning mv.

 • konklusion

En mentalundersøgelseserklæring er typisk på 15-20 sider.

Hovedparten af undersøgelserne (dvs. af varetægtsarrestanter og af sigtede på fri fod) gennemføres inden for seks-otte uger.

Ved udarbejdelse af erklæringer medvirker flere steder socialrådgiver, og der foretages ofte en psykologisk testning. Det er imidlertid psykiateren, der tilrettelægger undersøgelsen ud fra en vurdering af, hvad der er klinisk relevant, og det er psykiateren, der har ansvaret for erklæringens konklusion.


Læs endvidere straffelovens bestemmelser for psykisk syge.


Love og bestemmelser
 

Rigsadvokatens meddelelse "Psykisk afvigende kriminelle" fra 02.07.2018


Retsplejeloven

Straffeloven

Vejledning nr. 8 af 14. februar 2007 om behandlingsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs om vores Cookies her: /Cookies
Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6b, 2. | 2200 Kbh. N | Tlf.: 35360366 | Fax: 35201488 | mail@jrklinik.dk