Retspsykiatrisk Kliniks behandling af personoplysninger

Retspsykiatrisk Klinik foretager mentalundersøgelser og udarbejder retspsykiatriske erklæringer til brug i straffesager.

Vi behandler i den forbindelse oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i straffesager. Det gør vi i overensstemmelse med retshåndhævelsesloven (lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger).

Vi behandler også personoplysninger, når det af andre grunde er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler os, eller det er nødvendigt for at udføre en opgave i samfundets interesse. Vi behandler i den forbindelse oplysningerne i overensstemmelse med reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning 2016/679 og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til EU’s databeskyttelsesforordning).

Når vi behandler personoplysninger, sker det i vores it-systemer, f.eks. vores sagsbehandlingssystem.

 

Videregivelse af oplysninger

Retspsykiatrisk Klinik videregiver regelmæssigt personoplysninger til embederne i politiet og anklagemyndigheden. Videregivelsen sker som en del af vores almindelige opgavevaretagelse, da de retspsykiatriske erklæringer udarbejdes til brug i straffesager.

Vi videregiver endvidere personoplysninger til vores databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

 

Retsgrundlag

Vi behandler oplysningerne for at varetage de opgaver, der følger af retsplejelovens § 809. Det fremgår heraf, at en sigtet i en straffesag skal underkastes mentalundersøgelse, hvis det er af betydning for afgørelsen af sagen. 

Vi behandler også oplysninger, hvis du f.eks. efter offentlighedsloven indgiver en anmodning om aktindsigt eller i anden anledning retter henvendelse til os.


Dine rettigheder

Retshåndhævelsesloven, EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven giver dig (”den registrerede”) en række rettigheder. Dine rettigheder fremgår af retshåndhævelseslovens kapitel 4-7 og 22 samt kapitel 3 i EU’s databeskyttelsesforordning og kapitel 6 i databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder er i kortfattet form beskrevet i det følgende.

Du har som udgangspunkt ret til at få bekræftet, om vi behandler oplysninger om dig. Dette kaldes din ret til indsigt og betyder, at du også har ret til at få adgang til oplysningerne og få meddelelse om navnlig:
 • formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne,
 • kategorierne af oplysninger og hvorfra de stammer,
 • eventuelle modtagere af oplysningerne,
 • tidsrum eller kriterier for opbevaringen af oplysningerne.
Din ret til at få indsigt i oplysninger kan udsættes til et senere tidspunkt, begrænses eller helt nægtes, hvis det vurderes, at din ret bør vige for andre offentlige eller private interesser, herunder for at
 • undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser, efterforskninger eller procedurer,
 • undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgelsen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner,
 • beskytte den offentlige sikkerhed,
 • beskytte statens sikkerhed eller
 • beskytte dine eller andres rettigheder.
Af samme årsager kan der også være tilfælde, hvor vi ikke kan oplyse, om vi behandler oplysninger om dig.
Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger om dig og anmode om:
 • at urigtige oplysninger berigtiges,
 • at ufuldstændige oplysninger fuldstændiggøres,
 • at oplysninger slettes, f.eks. hvis de ikke er behandlet korrekt,
 • at behandlingen af oplysninger begrænses, f.eks. hvis du ikke mener, at oplysningerne er rigtige.
Du har krav på en skriftlig og begrundet afgørelse, hvis vi udsætter, begrænser eller nægter din ret til indsigt i oplysninger, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling.


Hvem skal du kontakte

Klinikken har følgende kontaktoplysninger:

Justitsministeriet
Retspsykiatrisk Klinik
Blegdamsvej 6 B, 2. sal
2200 København N
Tlf.: 35 36 03 66, mail@retspsykiatriskklinik.dk.


Databeskyttelsesrådgiver

Retspsykiatrisk Klinik har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som inddrages i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at rådgive klinikken og de ansatte om korrekt og sikker behandling af personoplysninger under hensyntagen til de registreredes og andre berørte personers rettigheder og legitime interesser. Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med Datatilsynet og fungerer som tilsynets kontaktpunkt hos klinikken.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandlingen af personoplysninger, herunder hvor du skal rette henvendelse, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i § 31 i retshåndhævelsesloven og artikel 39 i EU’s databeskyttelsesforordning.
Klinikken hører administrativt under Rigsadvokaten, og klinikkens databeskyttelsesrådgiver er:

Anna Pontoppidan
Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
Tlf.: 72 68 90 00, mail: databeskyttelsesraadgiver@ankl.dk


Klageadgang

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over vores afgørelser om din indsigtsret mv. og over vores behandling af oplysninger om dig.

Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger, hvis vi har truffet afgørelse om undladelse, udsættelse, begrænsning eller nægtelse af dine rettigheder efter kapitel 4-6 i retshåndhævelsesloven.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se tilsynets vejledning om dine rettigheder som registreret og om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00, mail: dt@datatilsynet.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs om vores Cookies her: /Cookies
Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6b, 2. | 2200 Kbh. N | Tlf.: 35360366 | Fax: 35201488 | mail@jrklinik.dk